c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 październik 2012
Zasady oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
Zapisy umowne powinny być zgodne z poniższymi wytycznymi.

1.    Zadania o charakterze inwestycyjnym
 
1.1. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu, na budowanym / wybudowanym / modernizowanym / zmodernizowanym obiekcie/ budowli, tablicy informacyjnej o treści „… dofinansowane/a/y ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie,  www.wfos.szczecin. pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Poniższe rozmiary stanowią długości i szerokości przykładowe i każdorazowo podlegają negocjacjom i zatwierdzeniu przez Fundusz.
 
Minimalny rozmiar
Pożyczka
Dotacja
597 mm x 420 mm
do 1 mln zł
do 100 tys. zł
840 mm x 597 mm
powyżej 1 mln zł
powyżej 100 tys. zł
 
Tablica powinna być wykonana z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego. Nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości.
Uwaga: W przypadku inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablice informacyjną należy umieścić w/na obiektach (przepompowni ścieków, oczyszczalni, wymiennikowni, węzłów cieplnych itp. Lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci). W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjenci nie mają możliwości zastosowania zapisów instrukcji, kształt tablicy jest ustalony w trakcie konsultacji indywidualnych z Funduszem.
 
1.2. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia na zakupionym ze środków Funduszu zaewidencjonowanym środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu pojazdów specjalistycznych) informacji o treści „…dofinansowane/a/y ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www. wfos.szczecin.pl”.
 
1.3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, bądź modernizacji, czy doposażenia takich pojazdów, Beneficjent jest zobowiązany  do  trwałego  umieszczenia w widocznym miejscu tych  pojazdów  np.  drzwi pojazdu, tył pojazdu, itp. informacji o treści „…dofinansowane/a/y ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. Łączna powierzchnia zajmowana przez informację jest uzależniona od możliwości technicznych oraz ustaleń z Funduszem, zgodnie z poniższymi przykładowymi wymiarami.
 
Minimalny rozmiar naklejki na tle przeźroczystym (powierzchnia)
Pożyczka
Dotacja
2.500 cm2
każdorazowo negocjowane z Funduszem
Poniżej 50 tys. zł
5.000 cm2
Powyżej 50 tys. zł
 

2. Zadania dofinansowane ze środków programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Beneficjent pomocy w programie Pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony wód
i gleby zobowiązany jest, po wykonaniu inwestycji do umieszczenia oznakowania, które zostanie mu przekazane podczas podpisania umowy dofinansowania.
W przypadku linii pożyczkowych A4, A5, B1, B2– oznakowanie należy umieścić na drzwiach lub oknie budynku mieszkalnego, od frontu w sposób widoczny.
W przypadku linii A1, A2– oznakowanie należy umieścić na jednostce głównej instalacji w sposób widoczny (np. na obudowie pompy ciepła, korpusie kotła, inwerterze w przypadku instalacji PV, turbin wiatrowych, na zbiorniku buforowym w przypadku instalacji kolektorów słonecznych itp.).
W przypadku linii  A3– oznakowanie należy umieścić na tylnej części pojazdu lub na ramie pojazdu 2-kołowego w widocznym miejscu.


3. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym

3.1. Publikacje, filmy i materiały dydaktyczne.
Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i  ostatniej  stronie  publikacji  (okładka  książki,  filmu -  tył)  logo  Funduszu  oraz  informację o treści „Publikacja / Produkcja filmu / Materiały dydaktyczne dofinansowana/e ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www. wfos.szczecin.pl”.

3.2. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym.
Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek poinformować uczestników kursu / szkolenia / konferencji o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali tablicy informacyjnej lub baneru (wykonanej/ego we własnym zakresie i na własny koszt) zawierającej/ego logo Funduszu oraz informację „Konkurs / szkolenie / konferencja / dofinansowany/e/a ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”, a w przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent umożliwi przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród.

3.3. Zakup nagród rzeczowych.
Jeżeli jednostkowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody pozwala na to, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logo Funduszu oraz informację „…dofinansowane/a/y ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. W pozostałych przypadkach Beneficjent po konsultacji  z  pracownikami  merytorycznymi  przedstawia  swoją  propozycję  informowania o wsparciu Funduszu, którą akceptuje Dyrektor Biura WFOŚiGW lub jego Zastępca.

3.4. Zalesienia, pielęgnacja pomników przyrody i zieleni zabytkowej.
Należy stosować wytyczne z pkt 1.1.

3.5. Ścieżki edukacji ekologicznej.
Beneficjent ma obowiązek umieść na stałe w widocznym miejscu przy wejściach na ścieżkę edukacji ekologicznej, wykonane w sposób trwały tablice informacyjne zawierające logo Funduszu oraz napis „ … dofinansowane/a/y ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Szczecinie,  www.wfos.szczecin.pl”. Logo Funduszu ma również zostać umieszczone na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych związanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz. Wytyczne z pkt. 1.1. stosuje się odpowiednio.

3.6. Pozostałe przedsięwzięcia.
W  pozostałych przypadkach Beneficjent przedstawia swoją propozycję informowania o wsparciu Funduszu, którą akceptuje Dyrektor Biura WFOŚiGW lub jego Zastępca po konsultacji z pracownikami merytorycznymi. W przypadku realizowanych programów edukacyjnych powinno się oznaczyć w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta informacji o finansowaniu zadania przez Fundusz.


Przykładowe wzory tablic:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 wrzesień 2017