wfos

Opublikowano: 10 październik 2012 ZASADY OZNAKOWANIA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

 
Zapisy umowne powinny być zgodne z poniższymi wytycznymi.
 
1. Zadania o charakterze inwestycyjnym
 
1.1. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu, na budowanym / wybudowanym / modernizowanym / zmodernizowanym obiekcie / budowli, tablicy informacyjnej o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin. pl”, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. Rozmiar tablicy jest uzależniony od kwoty dofinansowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi (tablica 1 i 2) .
 
Minimalny rozmiar tablicy Pożyczka Dotacja
597 mm x 420 mm do 1 mln zł do 100 tys. zł
840 mm x 597 mm powyżej 1 mln zł powyżej 100 tys. zł
 
 Tablica powinna być wykonana z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego. Nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości.
 
Uwaga: W przypadku inwestycji liniowych np. kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych itp. tablice informacyjną należy umieścić w/na obiektach (przepompowni ścieków, oczyszczalni, wymiennikowni, węzłów cieplnych itp. lub w innym miejscu zlokalizowanym na/przy trasie sieci).
 
1.2. Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do trwałego umieszczenia na zakupionym ze środków Funduszu zaewidencjonowanym środku trwałym (za wyjątkiem środków transportu pojazdów specjalistycznych) informacji o treści „Zakup dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www. wfos.szczecin.pl” (tablica 3).
 
1.3. W przypadku zakupu ze środków Funduszu środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych, bądź ich modernizacji, czy doposażenia, Beneficjent jest zobowiązany do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu tych pojazdów np. drzwi pojazdu, tył pojazdu, informacji o treści „Zakup pojazdu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. Minimalna powierzchnia oznakowania 600 cm kw (tablica 4A i 4B). Wzór i umiejscowienie oznakowania każdorazowo należy uzgodnić ze specjalistą techniczno-branżowym prowadzacym sprawę.
 
2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym
 
2.1. Publikacje, filmy i materiały dydaktyczne
 
Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (okładka książki, filmu - tył) logotyp Funduszu oraz informację o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).
 
2.2. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym
 
Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek poinformować uczestników kursu / szkolenia / konferencji o wsparciu finansowym ze środków Funduszu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu sali tablicy informacyjnej lub baneru zawierającej/ego  logotyp Funduszu oraz informację „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”, a w przypadku finansowania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekologicznych, Beneficjent umożliwi przedstawicielowi Funduszu wręczenie nagród (tablica 5, ewentualnie tablica 7 lub 8).
 
2.3. Zakup nagród rzeczowych
 
Jeżeli jednostkowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł netto, a forma nagrody pozwala na to, Beneficjent ma obowiązek umieścić na niej logotyp Funduszu oraz informację „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).
 
2.4. Zalesienia, pielęgnacja pomników przyrody i zieleni zabytkowej
 
Należy stosować wytyczne z pkt 1.1.
 
2.5. Ścieżki edukacji ekologicznej
 
Beneficjent ma obowiązek umieść na stałe w widocznym miejscu przy wejściach na ścieżkę edukacji ekologicznej, wykonane w sposób trwały tablice informacyjne zawierające logotyp Funduszu oraz napis „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. Logotyp Funduszu ma również zostać umieszczony na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych związanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz (tablica 5).
 
2.6. Programy edukacyjne
 
W przypadku realizowanych programów edukacyjnych powinno się umieścić w widocznym miejscu w siedzibie i na stronie internetowej Beneficjenta informację o dofinansowaniu zadania przez Fundusz w brzmieniu: „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (tablica 5).
 
2.7. Dokumentacje, opracowania, program
 
Beneficjent pomocy Funduszu ma obowiązek umieścić na pierwszej stronie dokumentacji/ opracowania/ programu logotyp Funduszu oraz informację o treści „Wykonanie …..(wstawić nazwę) dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”  
 
3.       Program pożyczek dla osób fizycznych
 
Po zakończeniu zadania Beneficjent zobowiązany jest trwale oznakować wykonaną inwestycję informacją o treści: “Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresy ochrony powietrza, wód i gleby” – wzór naklejki w załączniku (tablica 6).

4. Pozostałe przedsięwzięcia

W pozostałych przypadkach Beneficjent przedstawia swoją propozycję informowania o wsparciu Funduszu do specjalisty techniczno-branżowego prowadzącego sprawę, i wzór taki akceptuje Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków.
Ponadto w przypadku oznakowania zakupionego wyposażenia/sprzętu/nagród Fundusz dysponuje naklejkami, które można pobrać w Biurach Funduszu i umieścić na zakupionych elementach rzeczowych.

Wzory tablic
 
Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. Zostały one zapisane w plikach w formacie PDF. Należy je dostosować do wymogów zapisanych w niniejszej instrukcji.
 
W miejscach wykropkowanych na przykładowych wzorach tablic należy wpisać nazwę inwestycji.
 
Wszelkie tablice informacyjne prosimy dostosowywać do Księgi Znaku, która zamieszczona jest na stronie Funduszu (www.wfos.szczecin.pl).
 
Wzory tablic i naklejek przed zleceniem ich wykonania muszą uzyskać akceptację specjalisty ds. techniczno –branżowych prowadzącego sprawę.
 
W szczególnych przypadkach, gdy Beneficjenci nie mają możliwości zastosowania zapisów instrukcji sposób oznakowania ustalany jest indywidualnie po konsultacji ze specjalistą ds. techniczno-branżowych i akceptacji Kierownika Zespołu ds. Obsługi Wniosków.

Pliki do pobrania:
Przykładowe wzory tablic
Tablica 1 - zadanie inwestycyjne (597x420) pdf jpg cdr
Tablica 2 - zadanie inwestycyjne (840x597) pdf cdr
Tablica 3 - zakup dofinansowany pdf jpg cdr
Tablica 4a - zakup pojazdu (ciemne auto) pdf jpg cdr
Tablica 4b - zakup pojazdu (jasne auto) pdf jpg cdr
Tablica 8 - dofinansowane przez... pdf
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 czerwiec 2019