wfos

Opublikowano: 10 czerwiec 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ). Fundusz będzie odpowiadać za inwestycje w obszarze ochrony środowiska w ramach II,III i IV osi priorytetowej.
 

Oś II Gospodarka niskoemisyjna:
Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi,
Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
Działanie 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa.
 
Kluczowym założeniem planowanego wparcia jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Gospodarka niskoemisyjna zapewnia korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe płynące z działań zmniejszających emisję. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektów i systemu zintegrowanego transportu publicznego. W tym zakresie mogą być realizowane m. in. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych i publicznych. Będzie można uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.
Zwiększenie produkcji energii z OZE będzie możliwe dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł, źródłami odnawialnymi przede wszystkim z: biomasy, biogazu i energii słonecznej oraz budowie jednostek wytwarzających energię odnawialną i zwiększeniu potencjału sieci energetycznej do dystrybucji energii z powstających źródeł odnawialnych.
Duże oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny daje zastosowanie kogeneracji zamiast odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Przykładowe typy projektów:
 • Projekty zwiększające świadomość ekologiczna
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
 • Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim
  z biomasy, biogazu i energii słonecznej
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
 • Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
 • Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego)
 • Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
Oś III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 3.1 Ochrona zasobów wodnych
Działanie 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym
Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu
Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi
Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 
Wspierane będą inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje ukierunkowane na ograniczenie skutków ekstremalnych zdarzeń pogodowych na środowisko. Dwutorowe podejście wynika z przekonania, że największe sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska można osiągnąć poprzez zintegrowane podejście do zarządzania tym środowiskiem. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie obszarów problemowych związanych z oddziaływaniem i skutkami zmian klimatu, poprawę ochrony przeciwpowodziowej przez efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz zwiększenie możliwości retencji wody.
Inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną będą służyć poprawie jakości wód powierzchniowych i zapobieganiu odprowadzania zanieczyszczeń do wody i gruntów. Dofinansowane zostaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków.
Pula środków zostanie przeznaczona na projekty ograniczające ilość odpadów deponowanych na składowiskach. Wspierany będzie rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.

Przykładowe typy projektów:
 • Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych, retencja wód powierzchniowych lub jezior
 • Tworzenie roślinnych pasów ochronnych, odtworzenie oczek wodnych, mokradeł, obszarów zlewowych
 • Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
 • Wsparcie systemu i służb ratownictwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych
  lub poważnych awarii
 • Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego
 • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi
  i ich następstwami
 • Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Budowa i modernizacja linii wodociągowych
 • Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
 • Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi
 • Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych
 • Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne. 
Oś IV Naturalne otoczenie człowieka:
Działanie 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody
Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.
 
Województwo Zachodniopomorskie charakteryzuje się jednymi z największych w kraju potencjałów w zakresie bioróżnorodności, jak również dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. W tym obszarze środki skierowane zostaną na wsparcie naturalnego środowiska człowieka oraz rozwój lokalnych potencjałów (endogenicznych), przyczyni się to do z jednej strony ochrony zasobów naturalnych, a z drugiej strony wpłynie na rozwój gospodarki turystycznej w regionie.
Zamierza się inwestować w infrastrukturę służącą ochronie różnorodności biologicznej, w edukację ekologiczną oraz promowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza gmin, dzięki czemu uzyska się pogłębioną wiedzę o zasobach przyrodniczych województwa. Przyczyni się to także do racjonalnego planowania przez inwestorów zamierzonych inwestycji.

Przykładowe typy projektów:
 • Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody
 • Wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie
 • Tworzenie platform na słupach elektroenergetycznych stanowiących gniazda dla ptaków
 • Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami
 • Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację ekologiczną, szkolenia, kampanie edukacyjne
 • Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ)
 • Opracowywanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
Dokumenty do pobrania:
·       Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania się do naszej bazy informacyjnej, tworzonej w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO WZ 2014–2020 - zgłoszenia możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 marzec 2016