wfos

Opublikowano: 10 styczeń 2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok*
* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej
Numer i nazwa Działania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w euro)
II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Publikacja ogłoszenia: 31.10.2017

Nabór wniosków:
01.12.2017
- 01.02.2018
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 3 800 000,00
2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Publikacja ogłoszenia: 28.04.2017

Nabór wniosków:
01.06.2017
- 31.07.2017
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkow mieszkalnych. 5 536 528,00
2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Publikacja ogłoszenia: 24.04.2017

Nabór wniosków:
25.05.2017
- 08.06.2017
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkow mieszkalnych. 2 750 238,00
2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Publikacja ogłoszenia: 01.06.2017

Nabór wniosków:
03.07.2017
- 31.08.2017
1. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej. 3 733 938,00
2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Publikacja ogłoszenia: 30.12.2016

Nabór wniosków:
31.01.2017
- 28.02.2017
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.
 
19 313 471,00
2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii Publikacja ogłoszenia: 01.06.2017

Nabór wniosków:
03.07.2017
- 31.08.2017
1. Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i
elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
2. Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
9 012 953,00
2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa Publikacja ogłoszenia: 02.10.2017

Nabór wniosków:
02.11.2017
- 29.12.2017
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 2 317 616,00
III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
3.1 Ochrona zasobów wodnych Publikacja ogłoszenia: 01.03.2017

Nabór wniosków:
03.04.2017
- 31.05.2017
1. Rozwój form małej retencji wodnej,
2. Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
3. Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej,
4. Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.
5 536 528,00
3.2 Zarządanie ryzykiem powodziowym Tryp pozakonkursowy Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego:
1. Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
2. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
4. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.
 
 
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Publikacja ogłoszenia: 28.04.2017

Nabór wniosków:
01.06.2017
- 31.07.2017
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
13 390 673,00
3.7  Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi Publikacja ogłoszenia: 01.09.2017

Nabór wniosków:
02.10.2017
- 30.11.2017
1. Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych. 4 892 746,00
3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi Publikacja ogłoszenia: 01.09.2017

Nabór wniosków:
02.10.2017
- 30.11.2017
1. Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne. 2 832 642,00
IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA
4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację Publikacja ogłoszenia: 28.04.2017

Nabór wniosków:
01.06.2017
- 31.07.2017
1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. 334 767,00
4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego Publikacja ogłoszenia: 31.03.2017

Nabór wniosków:
04.05.2017
- 30.06.2017
1. Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ). 1 673 834,00

Pobierz harmonogram na rok 2017

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 kwiecień 2017