wfos

Opublikowano: 10 styczeń 2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok*
* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej
Numer i nazwa Działania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)
II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 30.09.2016
- 30.11.2016
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 24 440 000
2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 30.06.2016
- 31.08.2016
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 18 800 000
2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 30.09.2016
- 30.11.2016
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkow mieszkalnych. 28 200 000
2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 30.06.2016
- 30.09.2016
1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 18 800 000
2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 31.03.2016
- 31.05.2016
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 94 000 000
2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 31.01.2017 
- 28.02.2017
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 75 200 000
2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii 4.01.2016
- 18.03.2016
1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 3 980 000
2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii 31.10.2016
- 30.11.2016
1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 3 760 000
III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego 1.02.2016
- 31.03.2016
1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,
3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.
16 716 000
3.4 Adaptacja do zmian klimatu 1.02.2016
- 31.03.2016
I. Rozwój systemów wczesnego ostrezgania i prognozowania zagrożeń,
1 194 000
II. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. 11 940 000
3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych 4.01.2016
- 29.02.2016
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.
17 830 400
3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych 30.11.2016
- 30.12.2016
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.
11 280 000
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków 4.01.2016
- 29.02.2016
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
40 834 800
30.11.2016
- 30.12.2016
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
38 577 600
IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA
4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody 30.11.2016
- 30.12.2016
1. Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami.
2. Ochrona gatunków in-situ.
3. Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych.
10 847 600

Pobierz harmonogram na rok 2016

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 06 grudzień 2016