wfos

2015

Opublikowano: 18 sierpień 2015

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok*
* Harmonogram może ulec zmianie
Numer i nazwa Działania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)
II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii październik 2015 r. 1. Zwiekszenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 3 980 000
III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego listopad 2015 r. 1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. 16 716 000
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej.
3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.
3.4 Adaptacja do zmian klimatu listopad 2015 r. 1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń. 1 194 000
2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w  sytuacji wystapienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. 11 940 000
3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych październik 2015 r. 1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych. 17 830 400
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków październik 2015 r. 1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków. 40 834 800
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Harmonogram konkursów
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 styczeń 2016