wfos

Opublikowano: 26 sierpień 2016
W związku z petycją, która wpłynęła do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dotyczącą efektywności energetycznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że obserwowane jest zjawisko błędnej interpretacji terminu „efektywność energetyczna” – określonego w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 nr 94, poz. 551).

Obserwowane jest również stosowanie zapisów w ogłaszanych specyfikacjach istotnych warunków zamówień, które mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji. W opinii podmiotu składającego petycję, wielokrotnie w SIWZ brak jest odpowiednio rygorystycznych kryteriów związanych z weryfikacją deklaracji producentów urządzeń grzewczych. Pomimo deklarowania spełnienia wymagań tzw. „ekoprojektu”, producenci urządzeń nie posiadają odpowiednich certyfikatów czy dokumentów uzyskanych na podstawie badania urządzeń w uprawnionych, niezależnych jednostkach.

Instytucja Pośrednicząca RPO WZ zwraca uwagę na konieczność formułowania zapisów w SIWZ w taki sposób aby nie było podstaw do kwestionowania prawidłowości przeprowadzanych procedur.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017