c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 maj 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udostępnia  zaktualizowaną dokumentację konkursową dla konkursu nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Zmiany w dotyczą głównie doprecyzowania zapisów:
1. Regulaminu konkursu,
2. Wzoru Wniosku o dofinansowanie ,
3. Umowy o dofinansowanie,
4. Kryteriów wyboru projektów,
5. Instrukcji przygotowania studium wykonalności.

Powyższe zmiany Regulaminu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm).

Linki:

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 czerwiec 2017