c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 kwiecień 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje iż otrzymał stanowisko Ministerstwa Rozwoju odnoszące się do sposobu postępowania beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych wobec braku implementacji uregulowań prawnych wynikających z Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.
Jednocześnie WFOŚiGW pragnie wskazać, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) ukazał się Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, czyli:
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą klasyczną";
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą sektorową".

Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego. Stosowanie się zamawiających do zaleceń opracowanych przez UZP daje gwarancje zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji postępowań. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów RPO WZ 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i do stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. do czasu wejścia w życie ustawy wdrażającej przepisy nowych dyrektyw.
 
Stanowisko MR - pobierz plik
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 kwiecień 2016