c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 luty 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 22.02.2016 r. zaktualizowaną dokumentację konkursową dla działań 2.11; 3.5; 3.6; 3.3; 3.4
Regulamin naboru: (zapis dotyczy dokumentacji dla Działań 3.5; 3.6)
 • § 6 ust. 5 oraz ust. 7, mówiący o wskaźnikach, został stosownie skorygowany o odpowiednią jednostkę miary.
W zał. 1 do regulaminu – Wzór Wniosku o dofinansowanie -  zmianie uległy zapisy dotyczące:
 • Pole G.5.1 oraz G.5.1.1 - z uwagi na możliwość wyliczania dochodu w projekcie jedynie poprzez metodę luki finansowej usunięto wybór drugiego sposobu.
 • Sekcja J - dodano dodatkowe brakujące załączniki, tj.: (zapis dotyczy dokumentacji dla Działań 3.5; 3.6; 3.3; 3.4)
 • Załącznik nr 5.4. Umowa lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu
 • Załącznik nr 6.1. Statut instytucji/organizacji (jeśli dotyczy)
W zał. 2 do regulaminu – Umowa o dofinansowanie -  zmianie uległy następujące zapisy:
 • Uzupełniono § 1 ust. 30 o definicję „wytycznych programowych”;
 • § 2 mówiący o przedmiocie umowy uzupełniono pkt 10-14;
 • Doprecyzowano §17 – Udzielanie zamówień w ramach projektu;
 • W § 28 uzupełniono wykaz załączników do umowy o:
 • Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli  projektów dofinansowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
 • Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
 • Zasady w zakresie kwalifikowalności VAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020;
 • Doprecyzowano zapis § 16 ust. 1, 3, 4-8, 11 dotyczący przeprowadzenia kontroli i przekazywania informacji;
 • Dodano § 16 ust. 4 mówiący o terminie przeprowadzeniu kontroli oraz audytu;
 • Usunięto § 16 ust. 9 mówiący o zobowiązaniu Beneficjenta do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Pośredniczącej powziętych przez siebie informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • § 16 ust. 13 został skorygowany o zapis mówiący o szczegółowych trybach i zasadach kontroli;
 • W § 4, mówiącym o odpowiedzialności i zobowiązaniu Beneficjenta dodano ust. 14, 15;
 • Doprecyzowano zapis § 22 dotyczący rozwiązania umowy.
W zał. 6 do regulaminu – Instrukcja przygotowania studium wykonalności -  doprecyzowano pkt 5.9.1, treść dotyczącą podatków.
Ponadto IOK udostępnia regulaminy wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr:
 • 1 – Wzór Wniosku o dofinansowanie;
 • 2 – Umowa o dofinansowania;
 • 6 – Instrukcja przygotowania studium wykonalności.
 
Zaktualizowany Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie z ogłoszeniem naboru:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 luty 2016