c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 styczeń 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 informuje, iż 15.01.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach naborów nr: RPZP.02.11.00-IP.01-32-K01/16, RPZP.03.05.00-IP.01-32-K01/16,RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16,RPZP.03.03.00-IP.01-32-K01/16,RPZP.03.04.00-IP.01-32-K01/16,RPZP.03.04.00-IP.01-32-K02/16.
IP informuje, iż w powyższych naborach zaktualizowano:
- Załącznik nr 2 do Regulaminu. – wzór umowy o dofinansowanie - w związku z podpisaniem porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych z Instytucją Zarządzającą,
- w Regulaminach w §9 zapis „Lista zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP, a następnie przez Zarząd WFOŚiGW.” Zastąpiono zapisem „KOP przygotowuje listę, która jest następnie zatwierdzana przez IOK”.
- Załącznik nr 1 do Regulaminu. - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania i Załącznik nr 5 do Regulaminu - Zasady dla wnioskodawców RPO WZ 2014 -2020 Ocena oddziaływania na środowisko: usunięto załącznik 3o zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w terminie późniejszym (pole H.11. wniosku o dofinansowanie) – jeśli dotyczy.
 
W ramach naborów RPZP.03.03.00-IP.01-32-K01/16,  RPZP.03.04.00-IP.01-32-K01/16 oraz RPZP.03.04.00-IP.01-32-K02/16 zmianie również uległ numer naboru oraz zostały zaktualizowane następujące załączniki:

   - Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,
   - Załącznik nr 6 do Regulaminu - Instrukcja przygotowania studium wykonalności.

Linki do zaktualizowanej dokumentacji:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 styczeń 2016