c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 wrzesień 2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, iż na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020, które odbyło się 11 września 2015 r. zostały przyjęte Kryteria wyboru projektów m.in. dla pięciu działań wdrażanych przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:


  • Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii;
  • Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego;
  • Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu;
  • Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych;
  • Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
WFOŚiGW w Szczecinie planuje ogłosić konkursy w ramach działań 2.11, 3.5 i 3.6 w październiku, natomiast ogłoszenie konkursów w ramach działań 3.3 i 3.4 zaplanowane zostało na listopad br.
Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami, które będą stanowiły podstawę do oceny wniosku o dofinansowanie, natomiast szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarte zostaną w regulaminie konkursu dostępnym w chwili ogłoszenia konkursu.

1.  Kryteria wyboru projektów (uchwały 10-14/15 Komitetu Monitorującego Program Regionalny)
2.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego (SOOP)
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015