wfos

Opublikowano: 01 grudzień 2015 Prosument to program, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Program realizowany jest w oparciu o Program NFOŚiGW w Warszawie: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” oraz część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Co podlega dofinansowaniu?
 • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych (z terenu województwa zachodniopomorskiego). Przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe w co najmniej połowie powierzchni całkowitej.

Beneficjenci:
 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym ;
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;
Budżet II edycji programu:
 • pożyczki w kwocie do    6.500.000,00 zł
 • dotacje  w kwocie do    3.500.000,00 zł
dofinansowanie realizowane jest łącznie w formie pożyczkodotacji!

Sposób finansowania:
 • wysokość dofinansowania do 100% wartości inwestycji,
 • dotacja do 20% dofinansowania na źródła ciepła;
 • dotacja do 40% dofinansowania na źródła energii elektrycznej;
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia;
 • oprocentowanie pożyczki 1% w skali roku;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką 15 lat;
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych;
 • przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożeniawniosku;
 • dla jednego budynku mieszkalnego – może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
 Jak ubiegać się o dofinansowanie?
 1. Pomysł.
  Przenalizuj swoje potrzeby i możliwości. Wybierz odpowiednią instalację do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
 2. Wniosek i projekt.
  Znajdź firmę, która pomoże Ci przygotować dokumentację (projekt, załączniki techniczne) a następnie (po przyznaniu dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie) zrealizuje inwestycję. Wnioskodawca samodzielnie wybiera projektanta i/lub wykonawcę przyszłej inwestycji. W celach jedynie informacyjnych, WFOŚiGW w Szczecinie wskazuje, że wykaz certyfikowanych instalatorów OZE dostępny jest na stronie UDT.
  Wypełnij i złóż Wniosek o dofinansowanie zadania na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 31.03.2016r. lub do wyczerpania alokacji.
  Wnioski o dofinansowanie zadania należy składać osobiście po uprzednim zarezerwowaniu terminu spotkania.  W tym celu należy skorzystać z Systemu Rejestracji Wizyt lub umówić spotkanie telefonicznie.
 3. Rozpatrywanie.
  Wnioski oceniane są równolegle w zakresie spełnienia wymagań warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie pomocy publicznej oraz pod kątem zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Ocenie podlegają tylko wnioski kompletne. Złożenie wniosku oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
  Podstawą podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania jest ustalenie właściwego zabezpieczenia transakcji.
  Obowiązkowymi  formami zabezpieczenia  są:
  a) weksel własny in blanco wystawiony przez dofinansowywanego lub weksel własny in blanco  z poręczeniem osoby trzeciej wystawiony przez dofinansowywanego. Analogicznie jak dla wnioskodawcy, w stosunku do poręczyciela przeprowadzona będzie ocena zdolności kredytowej,
  b)  zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie finansowanych urządzeń,
  c) przelew wierzytelności z ubezpieczenia (w zakresie minimalnym od ognia i innych zdarzeń losowych) nieruchomości/finansowanych urządzeń na rzecz WFOŚiGW;
  Dodatkowymi zabezpieczeniami stosowanymi w przypadku konieczności zmniejszenia ryzyka kredytowego są:
  a) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
  b) hipoteka na nieruchomości  nieobciążonej na rzecz innego wierzyciela;
  Formy i wartość zabezpieczenia muszą być zaakceptowane przez WFOŚiGW w Szczecinie;
 4. Realizacja projektu.
  Po uprawomocnieniu się uchwały o dofinansowaniu następuje podpisanie umowy. Na jej podstawie beneficjent zleca wykonawcy rozpoczęcie prac.
  Dofinansowanie będzie wypłacane na konto wykonawcy na podstawie dokumentów określonych w umowie dofinansowania (w tym niezapłaconej faktury oraz protokołu odbioru zadania inwestycyjnego).
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 grudzień 2015