wfos

Opublikowano: 01 grudzień 2015
  • możliwość dofinansowania zadania polegającego na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE produkującej ciepło, bez konieczności łączenia z mikroinstalacją produkującą energię elektryczną,
  • rozszerzenie grona wnioskodawców o jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach,
  • obniżenie jednostkowego kosztu urządzeń fotowoltaicznych (do 7 tys. zł/1 kW i 6 tys. zł/1 kW w zależności od mocy urządzenia),
  • w przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i wprowadzenie po raz pierwszy do sieci nastąpi po 01.01.2016, osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie korzystała ze stałych cen jednostkowych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 478),
  • do montażu systemów fotowoltaicznych, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, dla wniosków o dofinansowanie składanych po 01/01/2016, wykonawca musi posiadać ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego dla odpowiedniego rodzaju odnawialnego źródła energii,
  • szczegółowe regulacje dotyczące Programu zawiera Regulamin udzielania dofinansowania oraz Program Priorytetowy NFOŚiGW „Prosument”, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania;
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 grudzień 2015