wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2014
1) Czy w ramach programu można otrzymać samą dotację bez pożyczki?
Nie. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych w tym w  formie dotacji: od 20 do 40% w zależności od rodzaju instalacji.

2) Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z innych środków publicznych?
Nie. Beneficjent nie może uzyskać ani ubiegać się o inne dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia. Te same koszty kwalifikowane nie mogą być finansowane jednocześnie ze środków pożyczki i dotacji programu.

3) Czy mogę dostać dofinansowanie na inwestycję, która już pracuje?
Nie. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

4) Jaki mam czas na realizację przedsięwzięcia?
Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie.

5) Czy rolnik bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać dofinansowanie z programu?
Tak. Warunek jest taki, aby instalacja służyła na potrzeby domu mieszkalnego. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący, albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony na cele mieszkaniowe. Budynkiem mieszkalnym pozostaje ten, w którym wyodrębniono lokal użytkowy o metrażu nie przekraczającym 50% powierzchni całkowitej.

6) Czy możliwe jest przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej?
Tak. Odbiorca końcowy może przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej spełniając odpowiednie wymagania techniczne. Osoba wykonująca mikroinstalację powinna zaprojektować i wykonać daną instalację w taki sposób, aby zapewnić możliwość pozyskiwania danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy zgłosić ten fakt firmie sprzedającej energię elektryczną na danym terenie.
 
7) Czy aby sprzedawać energię wytworzoną w mikroinstalacji muszę mieć koncesję?
Nie. Jeżeli jesteś odbiorcą końcowym i nie prowadzisz działalności gospodarczej, to aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji nie musisz uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

8) Czy mogę zamontować urządzenia objęte 2 – letnią gwarancją?
Nie. Muszą być zainstalowane fabrycznie nowe urządzenia, które posiadają minimum 5 – letnią gwarancję producentów.

9) Przez jak długi okres należy utrzymywać efekt ekologiczny inwestycji?
Efekt ekologiczny i efekt rzeczowy należy utrzymać przez co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia, rozumiany jako okres 3 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.

10) Jak rozumieć pojęcia efektu rzeczowego i  efektu ekologicznego w Programie Prosument?
Efekt rzeczowy to wykonana mikroinstalacja OZE spełniająca wymagania określone w programie. Efekt ekologiczny to ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 określone na podstawie danych w projekcie instalacji.

11) Czy podatek VAT można uznać za koszt kwalifikowany?
Podatek VAT co do zasady nie jest kosztem kwalifikowanym jeżeli Beneficjent ma możliwość żądania zwrotu, lub odliczenia podatku VAT. Weryfikacja tego warunku odbywa się na podstawie zaświadczenia z Urzedu Skarbowego o statusie podatnika VAT.

 
12) Wraz z mężem posiadam wspólnotę majątkową. Mąż obecnie pracuje za granicą. Czy mogę wnioskować sama o dofinansowanie z Programu Prosument?
Tak, współmałżonek może samodzielnie wnioskować o dofinansowanie, jednak zawarcie umowy pożyczkodotacji oraz ustanowienie zabezpieczeń (na majątku wspólnym) wymaga obecności obydwojga współmałżonków lub odpowiedniego pełnomocnictwa notarialnego.
 
13) Czy pełnomocnictwo notarialne, upoważniające jednego ze współmałżonków do reprezentowania drugiego wystarczy do złożenia wniosku i podpisania umowy w Programie Prosument.
Tak, jeżeli jego treść zostanie zaakceptowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pracownicy Funduszu mogą wstępnie ocenić zawartość merytoryczną takiego pełnomocnictwa przed złożeniem wniosku oraz udzielić pomocnych informacji w tej kwestii.
 
14) Czy jeżeli wymagany Programem dokument jest przedkładany w formie kopii bądź sporządzony w języku obcym, zostanie on przyjęty?
Nie. Dokumenty przyjmowane przez Fundusz muszą mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Funduszu. Ponadto dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
15) Podobno przy rozpatrywaniu wniosku Fundusz bada zdolność kredytową i wymaga również informacji/dokumentów związanych z sytuacją finansową?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest samorządową osobą prawną i udzielając dofinansowania Programem Prosument gospodaruje środkami publicznymi, podlegającymi ścisłemu rozliczeniu. W związku z tym zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań, aby wydatkowane środki w formie pożyczki uległy zwrotowi.
 
16) Regulamin Programu Prosument wymaga przedłożenia wraz z wnioskiem projektu instalacji. Czy są określone wymagania jakimi powinien cechować się „dobry” projekt instalacji?
W Regulaminie określa się ramowe pozycje, które projekt instalacji powinien zawierać:
- schemat instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do Programu Priorytetowego NFOŚiGW),
- opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, uzysk, sprawność),
- kosztorys,
- potwierdzenie spełnienia wymagań Programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem listy sprawdzającej określonym przez NFOŚiGW (załącznik nr 2a-2f do Regulaminu), sporządzone przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.
- kopię w/w  uprawnienia, certyfikaty zgodności z odpowiednią normą wymienioną dla poszczególnych urządzeń w załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne,
- dodatkowe element w zależności od rodzaju urządzenia/urządzeń – opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne;
Poza w/w elementami rekomendujemy, aby projekt:
- był sporządzony w formie jednolitego dokumentu lub dokumentu z załącznikami,
- dotyczył całości inwestycji realizowanej przy pomocy Programu Prosument,
- strona tytułowa Projektu określała: nazwę instalacji, lokalizację inwestycji,  nazwę inwestora,
- zawierał wizualizację planowanego przedsięwzięcia;

 
17) W jakiej formie należy złożyć wniosek? Czy jest wymagana wersja elektroniczna?
Wniosek składa się w wersji papierowej, musi być złożony komplety, z wymaganymi załącznikami oraz projektem instalacji. Do wniosku należy załączyć nośnik elektroniczny (np. płyta CD) na której powinien znajdować się kompletny wniosek.

18) Czy dla celów instalacji urządzeń OZE, przewidzianych do dofinasowania PP Prosument,  potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych?
Inwestor realizując inwestycje (w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii) zobowiązany jest każdorazowo do przestrzegania przepisów prawa – w tym ustawy - Prawo budowlane. Jeżeli więc zakres prac wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – należy je uzyskać. Jeśli nie, wystarczy oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Wzór oświadczenia przestawiamy w załączeniu. POBIERZ OŚWIADCZENIE
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 marzec 2016