wfos

Opublikowano: 12 grudzień 2014
Prosument to program, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Program realizowany jest w oparciu o Program NFOŚiGW w Warszawie: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Dzięki realizacji programu promowane będą nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także przyczyni się do rozwoju rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w tym sektorze. 

Co podlega dofinansowaniu?

Źródła energii elektrycznej (moc do 40kW)
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe,
 • mikrokogeneracja.
Źródła ciepła (moc do 300 kW)
 • źródła ciepła opalane biomasą,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne.
Wsparcie finansowe dotyczy istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Beneficjenci – czyli kto?
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?
1. Pomysł i projekt. 
Przenalizuj swoje potrzeby i możliwości. Wybierz odpowiednią instalację do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

2. Wniosek.
Wypełnij i złóż na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do 30 listopada 2015r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu.
Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub droga pocztową.

3. Rozpatrywanie.
Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie technicznej, finansowej oraz w zakresie pomocy publicznej. Ocena jest dokonywana równolegle. Po zakończeniu oceny wniosek kierowany jest na posiedzenie Zarządu lub Rady Nadzorczej w celu uzyskania decyzji o dofinansowaniu, w zależności od wysokości przyznanej kwoty.

4. Realizacja projektu
Po uprawomocnieniu się uchwały o dofinansowaniu następuje podpisanie umowy. Dotacja będzie wypłacana po oddaniu do użytku i uruchomieniu instalacji. Realizacja umowy powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi warunkami i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Sposób finansowania:
 • wysokość dofinansowania do 100% wartości inwestycji – dotacja z pożyczką;
 • dotacja do 20% dofinansowania na źródła ciepła;
 • dotacja do 40% dofinansowania na źródła energii elektrycznej;
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia;
 • oprocentowanie pożyczki 1% w skali roku;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką 15 lat;
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych;
 • przedsięwzięcie nie może być zakończone przed złożeniem wniosku;
 • dla jednego budynku mieszkalnego – jedno dofinansowanie w ramach programu.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 grudzień 2014