wfos

Opublikowano: 29 styczeń 2009
Na podstawie Porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska, WFOŚiGW w Szczecinie  pełni funkcję Instytucji Wdrażającej projektów o wartości do 25 mln euro dla dwóch osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko : I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Unia Europejska na realizację całego Programu  przeznaczyła łącznie z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę przekraczająca 28,3 mld euro. Priorytetowe znaczenie ma współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych, wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości jak również stymulowaniu kształtowania właściwego stosunku człowieka do otaczającej go przyrody i krajobrazu.
 
Zespół Funduszy Europejskich
Nad realizacją założeń Programu czuwa Zespół Funduszy Europejskich, dbając, aby wszyscy potencjalni Beneficjenci mieli stały dostęp do aktualnych zasad udzielania pomocy, listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania oraz kryteriów ich wyboru i podejmowali wysiłek realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska.
W Zespole Funduszy Europejskich pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, do zadań których należy m.in.
  1. Ocena projektów składanych w trybie konkursowym i indywidualnym, 
  2. Monitorowanie procesu przygotowywania wniosków o dofinansowanie dla projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Programu,
  3. Zawieranie umów o dofinansowanie projektu,
  4. Prowadzenia działań kontrolnych projektów realizowanych przez beneficjentów,
  5. Zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów
  6. Wspieranie beneficjentów poprzez prowadzenie szkoleń.
Nasi Beneficjenci mogą liczyć na stały kontakt z pracownikami w czasie realizacji przedsięwzięć, który pozwala wypracować rozwiązania w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych problemów na etapie wdrażania projektów. Kontakt z opiekunami projektów oznacza przyspieszenie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, prawidłowe wdrażanie projektów oraz informowanie o obowiązujących przepisach i wytycznych POIiŚ.
 
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gryfino” przez Burmistrza Henryka Piłata oraz pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” przez przewodniczącego Związku Pojezierza Drawskiego Waldemara Włodarczyka  ze strony Beneficjenta  i ze strony Instytucji Wdrażającej Prezesa Zarządu WFOŚiGW  Jacka Chrzanowskiego w obecności Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 październik 2012