wfos

Opublikowano: 14 maj 2009
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.
 
Oczekiwane efekty programu
 • 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do sieci;
 • 318 oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób zostanie dodatkowo objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79% do 50% zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 400 obiektów małej retencji;
 • 500 stanowisk do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 1550 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 477 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T;
 • 1400 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 1250 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 410 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 270 km zmodernizowanych dróg wodnych;
 • z 2% do 7,5% powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 1 mln ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 600 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 600 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 100 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 120 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • 6 tys. miejsc pracy.

Obecny kształt Programu
Wielkość środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013 wyniesie ok. 41,9% (28,3 mld euro) całości środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczonych na realizację programów operacyjnych Celu „Konwergencja”.
Łączna wielkość środków finansowych z Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 28 337 972 519 euro. Wysokość wkładu krajowego szacuje się na ok. 9,4 mld euro i zależeć będzie od poziomu dofinansowania poszczególnych projektów. Wkład wspólnotowy zaangażowany w realizację programu pochodzić będzie ze środków:
 • Funduszu Spójności – 22 387 151 159 euro,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 950 821 360 euro
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco: 
 • transport – 19,4 mld euro
 • środowisko – 4,8 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro
 • kultura – 490,0 mln euro
 • zdrowie – 350,0 mln euro
Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:
 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 7. Transport przyjazny środowisku
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekazuje realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym. Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:
 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).
Role Instytucji Wdrażających (IP2) pełnią głównie jednostki sektora finansów publicznych, w tym dla priorytetu I – II wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełnią rolę Instytucji Wdrażającej w ramach I i II osi priorytetowej dla projektów do 25 mln Euro: