c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 kwiecień 2014

„Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 18.02.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 11 588 067,77 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 6 073 148,64 PLN
Termin realizacji projektu: 24.01.2008 r. – 06.11.2015 r.

Projekt pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie – etap IV” jest kontynuacją idei modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Szczecin.
Zakres projektu obejmuje: wybudowanie 10,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej; budowę 4 przepompowni ścieków; budowę 0,5 km sieci wodociągowej; wykonanie monitoringu sieci wodociągowej oraz zakupy: spektrometru ASA, mineralizatora mikrofalowego, zmywarki do naczyń laboratoryjnych i dwóch agregatów prądotwórczych dla ZPW Pomorzany i Pilchowo.
W wyniku realizacji projektu planuje się podłączenie  do wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 375 mieszkańców oraz zakłady usługowe w ilości 1 333 RLM.


„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie
Data podpisania umowy: 17.03.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 22 166 264,38 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 18 837 924,72 PLN
Termin realizacji projektu: 02.05.2013 r. – 31.12.2015 r.

Przedmiotem projektu pn.: „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” jest rekultywacja 16 składowisk nieczynnych odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, które zlokalizowane są na terenie 13 gmin województwa zachodniopomorskiego.
Składowiska objęte projektem znajdują się na terenie następujących miejscowości: składowisko w Komorowie (gmina Resko), składowisko w Godowie (gmina Maszewo), składowisko w Chrząstowie (gmina Kamień Pomorski), składowisko w Kłębach  (gmina Golczewo), składowisko w Wierzchowie (gmina Wierzchowo), składowisko w Recławiu (gmina Wolin), składowisko w Osinie (gmina Osina), składowisko w Złocieńcu (gmina Złocieniec), składowisko we Włodarce (gmina Trzebiatów), składowisko w Kraśniku Łobeskim (gmina Węgorzyno), składowisko w Mielenku Drawskim „stare” oraz składowisko w Mielenku Drawskim  „nowe” (gmina Drawsko Pomorskie), składowisko w Świnoujściu –Przytorze - dwa (gmina Miasto Świnoujście), składowisko w Kusinie (gmina Karnice ), Składowisko w Stawnie ( gmina Złocieniec ).
Łączna powierzchnia składowisk poddanych rekultywacji techniczno-biologicznej wynosi około 31,325 ha.

„Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski - Etap II”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim
Data podpisania umowy: 10.07.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 3 647 384,10 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 1 961 240,73 PLN
Termin realizacji projektu: 20.11.2013 r. – 31.12.2015 r.

Projekt będzie realizowany na terenie Aglomeracji Kamień Pomorski”, którą tworzą miejscowości: Kamień Pomorski, Miłachowo oraz Grabowo.
Projekt stanowi II etap szerszego przedsięwzięcia obejmującego kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Kamień Pomorski poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych.
Zakres projektu obejmuje wybudowanie łącznie 3,39 km sieci kanalizacyjnej, w tym: budowę 2,55 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 2 przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Grabowo, budowę przepompowni ścieków oraz kolektora dopływowego do nowoprojektowanej przepompowni o dł. około 0,16 km oraz dwóch kolektorów tłocznych o dł. 0,34 km każdy w miejscowości Kamień Pomorski. W wyniku realizacji projektu planuje się podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 234 mieszkańców. Aglomeracja Kamień Pomorski osiągnie wskaźnik skanalizowania na poziomie 100%, co zagwarantuje wypełnienie zapisów Dyrektywy 91/271/EWG.

„Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów”

Beneficjent: Gmina Dziwnów
Data podpisania umowy: 11.08.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  7 153 862,49 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 2 854 384,68 PLN
Termin realizacji projektu: 04.08.2013 r. – 30.11.2015 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie na terenie Gminy Dziwnów. Zakres projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 5,26 km, budowę sieci wodociągowej o długości 4,5km dla miejscowości Łukęcin, zakup i montaż (wymianę) instalacji odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Międzywodziu.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów:
– optymalizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Dziwnów poprzez rozbudowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,
– zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem, poprzez doprowadzenie wody do m. Łukęcin z istniejącego gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z m. Dziwnówek,
– zapewnienie dostawy wody w szczytowym okresie sezonu,
– zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w m. Łukęcin,
– tworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w szczególności rozwoju turystyki;
– obniżenie kosztów oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Międzywodziu, poprzez zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych w odniesieniu do przepustowości oczyszczalni,
– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zużycia polielektrolitu (dawkowanie wielopunktowe, poprawa warunków mieszania) i kosztów wywozu osadów w procesie ich odwadniania w wyniku wymiany urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych
W wyniku realizacji projektu planuje się podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 860 osób.

„Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap V"

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 19.08.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 24 379 734,68 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 11 553 155,39 PLN
Termin realizacji projektu: 24.05.2013 r. – 31.12.2015 r.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap V” realizowane jest na terenie miasta Szczecin położonego u ujścia rzeki Odry w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego odbioru ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Szczecin Prawobrzeże, aglomeracji Szczecin Lewobrzeże oraz aglomeracji Stare Czarnowo. Projekt jest kontynuacją idei modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Szczecin. W ramach POIiŚ 2007-2013 został zrealizowany już etap II a trakcie realizacji jest etap III i etap IV. Zakres projektu obejmuje budowę 5,66 km nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę 3,55 km przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do m. Stare Czarnowo oraz wymianę ok. 1,8 km sieci wodociągowej. Ponadto w ramach projektu zostanie przebudowana instalacja do oczyszczania ścieków w ZPZ Miedwie oraz zostanie zakupiony samochód dostawczy wyposażony w system inspekcji sieci kanalizacyjnej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów:

- ograniczenie negatywnego wpływu systemu kanalizacji na wody rzeki Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego,
- poprawę walorów rekreacyjnych terenów objętych projektem,
- poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do nich budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego), likwidację nieszczelnych kanałów ściekowych,

Aglomeracja Szczecin Prawobrzeże – 177 000 RLM
Aglomeracja Szczecin Lewobrzeże – 418 000 RLM

W ramach projektu zostanie przyłączonych do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej ok. 840 mieszkańców, w tym 364 osoby w Aglomeracji Lewobrzeże oraz 476 osób w Aglomeracji Prawobrzeże.


„Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 22.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 216 320,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 149 855,00 PLN
Termin realizacji projektu: 24.05.2013 r. – 31.12.2015 r.

Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej, przygotowanie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w tym: karty przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie Studium Wykonalności. Planowana do zrealizowania modernizacja oczyszczalni ścieków ma na celu zwiększenie przepustowości z 25 000 RLM do 35 000 RLM.
„Poprawa jakości wody w Szczecinie - Faza II. Dokumentacja Lewobrzeże”

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 19.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  733 541,25 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 506 918,75 PLN
Termin realizacji projektu: 15.04.2014 r. – 31.12.2015 r.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy systemu zbiorowego odbioru ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Szczecin Lewobrzeże. Ujęty w ramach Projektu zakres prac obejmować będzie wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych wraz z uzyskaniem tam gdzie to będzie wymagane stosownych decyzji ( w szczególności środowiskowych ) oraz pozwoleń i postanowień administracyjnych zezwalających na realizację robót. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie dokumentacji na poniższe zadania inwestycyjne : Kontrakt I - Rozbudowa OŚK "Pomorzany", Kontrakt II - Modernizacja pompowni ścieków: "Górny Brzeg" i "Białowieska", Kontrakt III - Wymiana kanałów grawitacyjnych w miejsce układów pompowych, Kontrakt IV - wykonanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, Kontrakt V - montaż turbiny generatora w komorze zasuw ZPW "Pomorzany".

„Poprawa jakości wody w Szczecinie - Faza II. Dokumentacja Prawobrzeże"

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Data podpisania umowy: 19.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  2 288 322,75 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 1 581 361,25 PLN
Termin realizacji projektu: 27.06.2014 r. – 30.12.2015 r.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy systemu zbiorowego odbioru ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Szczecin Prawobrzeże. Ujęty w ramach Projektu zakres prac obejmować będzie wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych wraz z uzyskaniem tam gdzie to będzie wymagane stosownych decyzji ( w szczególności środowiskowych ) oraz pozwoleń i postanowień administracyjnych zezwalających na  realizację robót. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie dokumentacji na poniższe zadania inwestycyjne : Kontrakt I - Modernizacja OŚK "Zdroje",Kontrakt II -  Budowa kanalizacji sanitarnej os. Wielgowo - Sławociesze,  Kontrakt III -  Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wielgowie,  Kontrakt IV - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Płonia - I etap,   Kontrakt V -  modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka", Kontrakt  VI - wykonanie modelu hydraulicznego, uzupełnienie systemu monitoringu sieci.

„Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez”

Beneficjent: Gmina Łobez
Data podpisania umowy: 23.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  208 275,90 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 129 128,60 PLN
Termin realizacji projektu: 23.01.2013 r. – 31.12.2015 r.

Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji dla realizacji następujących inwestycji: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Krótka, Kościelna, Łobzówek, Niepodległości, Cichej, Sienkiewicza, Sikorskiego w miejscowości Łobez,
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Rapackiego, Obrońców Stalingradu w Łobzie. Budowa kanalizacji sanitarnej Dalno-Łobez, Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Łobzie.„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jarosławcu”

Beneficjent: Gmina Postomino
Data podpisania umowy: 19.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  230 625,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 141 355,00 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.       

Projekt przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania:
Modernizacja oczyszczalni ścieków: zbiornik żelbetowy na komory autotermicznej termofitowej gospodarki osadowej, zbiornik żelbetowy na reaktor SBR IV, zbiornik żelbetowy na komorę pomp osadowych, wiata na osad odwodniony, wykonanie fundamentów pod biofiltry, zakup i montaż zagęszczacza osadu ze stacji przygotowania polimeru, zakup i montaż wirówki z transportem na osadu ze stacją przygotowania polimeru, zakup i montaż wirówki z transportem na osad i pompą do osadu nadmiernego, zakup i montaż dozownika wapna, zakup i montaż stacji przygotowania polielektrolitu do wirówki, zakup i montaż pomp, urządzeń i armatury pomiarowej gospodarki osadowej ATSO. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na "Nowym Osiedlu".
 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – WODNIK”

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Data podpisania umowy: 22.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  234 684,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 154 071,00 PLN
Termin realizacji projektu: 01.04.2014 r. do 31.12.2015 r.

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji na zadania : 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu w zakresie: rozbudowy istniejących obiektów, modernizacji budynku socjalnego, modernizacji gospodarki osadami, wykonania automatyki procesów oczyszczania ścieków. 2) Modernizacja sieci ogólnospławnej poprzez rozdział sieci na kanalizację sanitarną i deszczową o łącznej dł. 8 595 mb.

„Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”

Beneficjent: Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 22.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 492 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 340 000,00 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.

Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rewalu oraz na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu planuje się wykonać dokumentację projektowa dla dwóch zadań: Zadanie 1: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w miejscowości Niechorze gminy Rewal poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę kanalizacji deszczowej" oraz Zadanie 2: Projekt budowy instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie".


„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – WODNIK”

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Data podpisania umowy: 22.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 251 965,50 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 172 641,37 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Czaplinku w zakresie: przepompowni ścieków, budowy zbiornika retencyjnego, modernizacji zbiornika reaktora biologicznego, remontu osadnika wtórnego, modernizacji układu sterowania i automatyki, modernizacji gospodarki osadowej, modernizacji układu filtrów pośpiesznych, zagospodarowania terenu oczyszczalni, remontu elewacji istniejących budynków, wykonania drugostronnego zasilania energetycznego obiektu.„Dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy kompostowni osadów na oczyszczalni ścieków w Goleniowie

Beneficjent: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 19.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji:  589 957,27 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 367 084,18 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.

Przedmiotem projektu jest dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy kompostowni osadów ścieków w Goleniowie polegająca na  budowie utwardzonego placu do prowadzenia procesu kompostowania, budowie wiaty do postoju urządzeń do obsługi kompostowni, przebudowie wraz z budową zadaszenia obecnego miejsca magazynowania komponentów do kompostowania.


„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – WODNIK”

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Data podpisania umowy: 22.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 213 835,50 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 146 291,37 PLN
Termin realizacji projektu: 01.04.2014 r. do 31.12.2015 r.

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim w zakresie: rozbudowy istniejących obiektów, uporządkowania gospodarki osadami, modernizacji układu sterowania i automatyki, technologii osadu czynnego z biologiczną eliminacją substancji biogennych, wyposażenia w mienie ruchome tj. ciągnik z przyczepą do przewożenia powstałego odwodnionego osadu pod wiatę.

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Beneficjent: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście
Data podpisania umowy: 18.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 380 685,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 235 875,00 PLN
Termin realizacji projektu: 23.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji na realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków mająca na celu zapewnienie osiągnięcia w sezonie letnim poziomu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG.„Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno”

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Data podpisania umowy: 19.09.2014 r.
Koszt całkowity inwestycji: 495 321,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 327 007,75 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań:
1. Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Choszcznie obejmująca m.in..:
a) przebudowę procesu technologicznego,
b) budowa systemu usuwania skratek, pisaku oraz gospodarowania osadami,
c) budowa zbiorników wtórnych oraz innych obiektów- roboty konstrukcyjne,
d) roboty instalacyjne,
e) budowa sieci międzobiektowych oraz przebudowa rurociągów tłocznych z przepompowni głównej,
f) budowa systemu sterowania,
g) zagospodarowanie terenu: place, chodniki, drogi dojazdowe, zieleń ochronna, ogrodzenie i.in.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części m. Piasecznik gm. Choszczno, w ilości 0,6 km


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2016