c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
« Umowy podpisane w 2011 roku Umowy podpisane w 2013 roku »

"Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie"
Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku
Data podpisania umowy: 23.01.2012 r.
Koszt całkowity inwestycji: 52 222 799,69 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 44 347 729,90 PLN
Termin realizacji projektu: 31.12.2010 - 30.06.2015 r.
 
Przedsięwzięcie jest realizowane na odcinkubrzegu Morza Bałtyckiego położonym w ramach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, podzielonym na cztery części:
- km 238,8 – 240,1; teren działek: Gminy Ustka: obręb ewidencyjny Zalesin i Lędowo,
- km 244,8 – 246,4; teren działek: Gminy Postomino, obręb ewidencyjny Królewice,
- km 248,0 – 248,6 oraz km 249,7 – 250,7; teren działek: Gminy Postomino, obręb ewidencyjny Wicko Morskie.
Daje to łączną długość 4 500 m brzegu morskiego. Pierwszy z wymienionych odcinków znajduje się w granicach województwa pomorskiego, trzy pozostałe znajdują się w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego. Realizacja rzeczowa  obejmie (w zależności od intensywności zachodzących procesów erozyjnych):
- budowę wałów przeciwsztormowych z umocnieniem elementami typu ciężkiego  - konstrukcja składa się z: wału przeciwsztormowego, drogi technologicznej wraz z jej podbudową i umocnienia antyerozyjnego skarpy wału od strony odmorskiej dwoma rzędami gwiazdobloków,
- budowę wałów przeciwsztormowych z umocnieniem elementami typu lekkiego  - konstrukcja składa się z: wału przeciwsztormowego, drogi technologicznej wraz z jej podbudową i umocnienia antyerozyjnego skarpy wału od strony odmorskiej narzutem z kamienia łamanego.


"Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino"
Beneficjent: Gmina Gryfino
Data podpisania umowy: 17.03.2012 r.
Koszt całkowity inwestycji: 12 757 064,70  PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 633 128,72 PLN
Termin realizacji projektu: 06.11.2009 - 31.12.2015 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w powiecie gryfińskim, na terenie Gminy Gryfino, w trzech miejscowościach: Pniewo, Żórawki i Gryfino. Projekt dotyczy terenu bezpośredniej zlewni rzeki Tywy, która poprzez rzeczną dolinę kopalną zasila podziemny zbiornik retencyjny. Woda
z niniejszego zbiornika jest jednym z głównych źródeł wody pitnej dla miasta Gryfina, a samo ujęcie wód podziemnych „TYWA” zlokalizowane jest w pobliżu miejscowości Żórawki. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo i Żórawki. Budowa nowego odcinka sieci dodatkowo będzie wymagać przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfina w obrębie skrzyżowania ulic Sportowej, Rapackiego i Kościelnej.
Projekt obejmuje:
- budowę 1,6 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniewo oraz 11,7 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Żórawki w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym; ze względu na układ wysokościowy ścieki z terenu miejscowości Pniewo i Żórawki odprowadzane będą do projektowanych przepompowni ścieków; z przepompowni rurociągami tłocznymi ścieki będą odprowadzane do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Łużyckiej w Gryfinie, a dalej do istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie,
- modernizację 0,179 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 0,094 km kanalizacji tłocznej na terenie miasta Gryfina; przeprowadzenie niniejszego zadania jest bezpośrednio związane z realizacją inwestycji na terenie miejscowości Pniewo i Żórawki,


"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"
Beneficjent: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Data podpisania umowy: 17.03.2012 r.
Koszt całkowity inwestycji: 40 969 289,82 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 18 413 033,26 PLN
Termin realizacji projektu: 01.03.2007-30.04.2015 r.
  
Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie w powiecie drawskim oraz Łobez i Resko w powiecie łobeskim w płn. części woj. zachodniopomorskiego. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja zbiorowego systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji: Drawsko Pomorskie, Łobez, Złocieniec, Resko. Przewidziane do wybudowania sieci i obiekty budowlane kanalizacyjne i wodociągowe obejmują:
- budowę 41,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 24,6 km siecikanalizacji grawitacyjnej oraz 16,8 km sieci kanalizacji tłocznej,
- przebudowę 2,8 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 2,6 km siecikanalizacji grawitacyjnej oraz 0,2 km sieci kanalizacji tłocznej,
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim poprzez budowę lagun do hydrofitowego odwadniania osadów wraz z instalacjami związanymi,
- budowę 20,4 km sieci wodociągowej,
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody Złocieńcu,
- budowę 2,9 km sieci kanalizacji deszczowej.

"Modernizacja i odbudowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża"
Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie
Data podpisania umowy: 27.09.2012 r.
Koszt całkowity inwestycji: 11 468 447,10 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 9 594 154,59 PLN
Termin realizacji projektu: 09.12.2009 - 31.01.2015 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.

 Przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze morskiej strefy brzegowej zachodniego wybrzeża Bałtyku, w podziale na 5 zadań:
- km 367,50 – 367,70: Niechorze - wykonanie zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej  oporowej podstawy klifu,
- km 366,65 – 368,25: Niechorze - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego,
- km 368,25 - 368,55: Niechorze - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy klifu,
- km 370,60- 371,80: Rewal - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia nowych ostróg palisadowych, drewnianych,
- km 392,56 – 393,04: Międzywodzie - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy wydmy.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zabezpieczenia 3,58 km linii brzegowej.   
   
"Etap I- Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej"
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Data podpisania umowy: 22.10.2012 r.
Koszt całkowity inwestycji: 20 752 381,92 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 17 514 525,95 PLN
Termin realizacji projektu: 23.10.2008 - 31.12.2013 r.
Realizacja rzeczowa projektu została zakończona.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy Mielno. Swoim zasięgiem obejmuje północno-wschodni brzeg Jeziora Jamno a także Kanał Jamneński łączący Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim. Przedmiotowa inwestycja jest I Etapem przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie ochrony brzegów morskich i całej mierzei Jamneńskiej poprzez przeprowadzenie działań z zakresu ochrony brzegów morskich w granicach obszarów uzgodnionych z Ministrem Środowiska na odcinku 290+000-296+000 km (6km) i powierzchni 140 ha mierzei Jamneńskiej (odc. Łazy – Unieście). W ramach projektu wykonane zostanie obwałowanie od północnej strony Jeziora Jamno, co zapobiegnie przedostawaniu się wód słodko-wodnych z jeziora na teren mierzei. Stanowić to będzie bezpośrednie zabezpieczenie brzegów przed znaczącym osłabieniem stateczności brzegów morskich i zasoleniem gleb w tym obszarze. Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane wrota sztormowe na kanale jamneńskim, które wpłyną na ustabilizowanie przepływu wód między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno. Wrota zapobiegać będą gwałtownym wzrostom poziomu wód w jeziorze spowodowanym przedostaniem się do niego wód cofkowych z morza. Unormują również przepływ wód gruntowych między jeziorem a morzem co umożliwi stabilne umiejscowienie w gruncie tzw. soczewki wody słodkiej, obszaru wody gruntowej koniecznej do funkcjonowania roślinności porastającej mierzeję. 

« Umowy podpisane w 2011 roku Umowy podpisane w 2013 roku »
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 lipiec 2015