c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 październik 2012
« cofnij Umowy podpisane w 2010 roku »

"Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 – 333,4"
Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku
Data podpisania umowy: 14.12.2009 r.
Koszt całkowity inwestycji: 63 837 210,90 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 54 197 295,43 PLN
Termin realizacji projektu: 24.09.2008 - 31.12.2012 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
 
Projekt obejmował:
- wykonanie progu podwodnego w odległości około 100-120 m od linii brzegowej, jako nasypu kamiennego, podzielonego na moduły, równoległe do linii brzegowej; jego celem jest osłabienie siły fali morskiej przez jej rozbicie, jako czynnika powodującego erozję brzegu morskiego,
- wykonanie systemu ostróg brzegowych w ilości 35 szt. o średniej długości ok. 110 m, średnim rozstawie od ok. 60m do 106m; ostrogi brzegowe wykonane są z pali drewnianych, zabijanych w brzeg morski, jako konstrukcja liniowa; usytuowanie ich w poprzek linii brzegowej ma na celu osłabienie impetu fali morskiej przy jednoczesnym kumulowaniu odkładania rumowiska skalnego (piasku) na brzegu morskim,
- wykonanie sztucznego zasilenia brzegu morskiego piaskiem w kwartale od progu podwodnego do linii brzegowej w ilości ok. 700 tys. m sześciennych średnie nachylenie skłonu skarpy zasilonej plaży 1:20, powierzchnia zabudowy ok. 360 000 m kwadratowych.
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi przez zahamowanie postępu erozji na wybranym odcinku brzegu morskiego o długości ok. 3km; istotnym celem jest również utrzymanie położenia linii brzegowej w rejonie wybrzeża Polski na odcinku objętym projektem.

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie  - gmina Rewal"
Beneficjent: Gmina Rewal
Data podpisania umowy: 21.02.2009 r.
Koszt całkowity inwestycji: 28 517 313,01 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 16 766 959,68 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 28.08.2010 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
 
Przedmiotem projektu była rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją technologii oczyszczania ścieków. Realizacja inwestycji doprowadziła do zwiększenia przepustowości z obecnej  5.000 m3/d do 13.451 m3/d. Zadania objęte projektem dotyczyły:
- modernizacji urządzeń do ich mechanicznego podczyszczania, zainstalowania nowego systemu krat, piaskownika napowietrzanego separatorem piasku z płuczką,
- modernizacji części biologicznej w celu zwiększenia stopnia redukcji fosforu i ustabilizowania procesów usuwania azotu,
- modernizacji  gospodarki osadowej.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mielno”
Beneficjent: Zakład Wodociągowo–Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu
Data podpisania umowy: 24.08.2009 r.
Koszt całkowity inwestycji: 9 812 050,80 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 352 141,08 PLN
Termin realizacji projektu: 20.12.2009 – 31.12.2010 r.
Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
 
Inwestycja objęła: budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla Gąsek i części Unieścia. W ramach projektu wybudowano:20,06 km  sieci kanalizacji sanitarnej i 11,52 km sieci wodociągowej:
W miejscowości Gąski:
- sieci wodociągowe o łącznej długości 10 524 m
- sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 593,0 m
- przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 2 863 m
- przepompownie ścieków szt. 5
- przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków szt. 3 o łącznej długości 81 m.
W miejscowości Unieście:
- sieci wodociągowe rozdzielcze o długości 921,0 m
- sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1173,5 m
- przyłącza kanalizacyjne szt. 60 o łącznej długości 436,5 m
- przepompownie ścieków szt. 1.
« cofnij Umowy podpisane w 2010 roku »
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 październik 2014