c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 październik 2009
 
Uproszczony schemat ubiegania sie o dofinasowanie w trybie konkursowym - pobierz plik
 

Wzory wniosków:

 1. Z pomocą publiczną
 2. Bez pomocy publicznej
Generator wniosków - strona programu
 
Generator wniosków o płatność - strona programu
 

Dodatkowe dokumenty i wytyczne:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku
 2. Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami
 3. Zaktualizowane listy sprawdzające dla osi I - gospodarka wodno-ściekowa
 4. Zaktualizowane listy sprawdzające dla osi II - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 5. Zaktualizowane listy sprawdzające dla osi II - przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
 6. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji ooś/Natura 2000
 7. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15 z dnia 6 grudnia 2013 r.) Pobierz plik / Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")
 8. Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 27 listopada 2013 r. Pobierz plik  / Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")
 9. Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.) Pobierz plik / Pobierz plik  (tryb "rejestruj zmiany")
 10. Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.) Pobierz plik/ Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")
 11. Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.) Pobierz plik/ Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")
 12. Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.) Pobierz plik / Pobierz plik (tryb "rejestruj zmiany")
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 25 marzec 2015