c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2015
Zakończyła się VI Konferencja WFOŚiGW w Szczecinie pn.: „Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013". Konferencja odbyła się w Kołobrzegu w dniach 11-12 grudnia 2014 r.
Konferencja adresowana była do wszystkich beneficjentów, którzy pozyskali środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013, jak również do tych, którzy planują wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014 - 2020.
 Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko WFOŚiGW w Szczecinie przedstawił informacje dotyczące stopnia zaangażowania środków oraz zaawansowania realizacji inwestycji w województwie zachodniopomorskim, w ramach POIiŚ, w odniesieniu do I i II priorytetu. Podczas konferencji przedstawiony został także regulamin i zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach programu PROSUMENT.
- To będzie całkiem nowe doświadczenie w naszej pracy bowiem dotąd nie zajmowaliśmy się bezpośrednią obsługą osób fizycznych. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – mówił Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski.
Wśród ponad 200 gości udział w wydarzeniu wziął Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, który omówił reformę gospodarki wodnej i działania legislacyjne podejmowane przez resort środowiska w 2014 roku w tym obszarze.
Podczas konferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz przedstawił procedury negocjacyjne i możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym te w zakresie działań związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną.
- Osie nowego RPO, w ramach którego realizowane będą projekty w zakresie ochrony środowiska to oś trzecia - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu i oś piąta  - naturalne otoczenia człowieka. Planowana alokacja na wymienione osie środowiskowe to 98 milionów euro, z czego ponad 17 procent środków przeznaczonych zostanie na działania dotyczące zmian klimatu - wspomniał podczas prezentacji Olgierd Geblewicz.
Zdobytym doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy POIŚ podzielili się także m.in. prezydent KołobrzeguJanusz Gromek, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju szczecińskiego ZWIK-u Stanisław Jankowski oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin.
 

 
Prezentacje prelegentów:
 1. Jacek Chrzanowski - Możliwości współfinansowania zadań ze środków statutowych Funduszu,  w ramach programów unijnych. Program PROSUMENT.
 2. Stanisław Gawłowski - Zmiany w Prawie wodnym w kontekście realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 3. Olgierd Geblewicz - Przygotowania do nowej perspektywy RPO 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych.
 4. Krystian Szczepański - Nowa oferta NFOŚiGW- programy na lata 2015-2020.
 5. Dawid Brzozowski - Stan realizacji POIiŚ 2007-2013 w kraju. Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
 6. Kinga Jacewicz - Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013.
 7. Małgorzata Piwczyńska- Przebieg kontroli projektów na miejscu.
 8. Agnieszka Zielińska-Maciąg - Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu.
 9. Anna Słaby - Ogólne wymogi związane z zamykaniem POIiŚ.
 10. Sebastian Szwajlik - Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę OŚ w aglomeracji Stargard Szczeciński.
 11. Stanisław Jankowski - Prezentacja wszystkich etapów kompleksowego projektu Poprawa jakości wody w Szczecinie.
 12. Waldemar Miśko - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.
 13. Waldemar Włodarczyk - Prezentacja projektów realizowanych w ramach gospodarki wodno-ściekowej ze środków POIiŚ przez ZMiGPD.
 14. Tomasz Bobin - Ochrona brzegów morskich z udziałem POIiŚ przez Urząd Morski w Słupsku.
 15. Ewa Dobrogowska - Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach.
 16. Adrian Guranowski - Prezentacja projektów realizowanych w ramach gospodarki wodno-ściekowej ze środków POIiŚ przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim.

Galeria zdjęć:
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 styczeń 2015