c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 październik 2013
W dniu 23 października 2013 r. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, odbyło się szkolenie na temat najczęściej popełnianych błędów przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pan Jarosław Myśko.
 
Tematyka szkolenia obejmowała :
 
1.  Przekazanie zestawienia obowiązujących aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
2.  Szacowanie wartości zamówienia – najczęściej popełniane błędy.
3.  Opis przedmiotu zamówienia - najczęściej popełniane błędy.
4.  Tworzenie podstawowych dokumentów:
 • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zasady konstruowania dokumentu w zakresie jej treści).
 • ogłoszeń o zamówieniu
 • ogłoszeń o zmianie ogłoszenia,
 • zaproszeń do składania ofert .
 • omówienie błędów w tym zakresie
5.  Zasady dotyczące składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ w ujęciu praktycznym.
6. Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz warunków przedmiotowych potwierdzających  spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Rodzaje dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy – w ujęciu praktycznym. Najczęściej popełniane błędy.
7.  Rodzaje dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w ujęciu praktycznym.
8.  Wybór oferty najkorzystniejszej:
 • termin związania ofertą i możliwość jego przedłużenia;
 • zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz;
 • wykluczenie wykonawcy;
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawiadomienie o jej wyborze;
 • przesłanki unieważnienia postępowania.
 • najczęściej popełniane błędy.
9.  Odpowiedzi na pytania od Uczestników ww. tematyce
10. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego i terminy na jej zawarcie. Dopuszczalność zmiany umowy - w ujęciu praktycznym.
11. Kontrola udzielania zamówień publicznych.
 
W szkoleniu wzięło udział 26 przedstawicieli beneficjentów – pracowników merytorycznych, którzy w praktyce odpowiadają za stosowanie procedury zamówień publicznych w swoich instytucjach .
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 styczeń 2014