c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 grudzień 2012
W dniu 21 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, odbyło się jednodniowe szkolenie "Sporządzanie planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2013 r., uwzględniającego  nowe pojęcia „robót budowlanych” oraz „obiektu budowlanego”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pan Józef Edmund Nowicki.
Tematyka szkolenia obejmowała :
1. Zasady sporządzania planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2012 r., z uwzględnieniem nowych pojęć „roboty budowlane” oraz „obiekt budowlany”.
2. Wyjaśnienie nowych pojęć „roboty budowlane” oraz „obiekt budowlany” w kontekście ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane oraz sporządzania planów finansowych.
3. Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE.
4. Zasada tożsamości przedmiotu zamówienia i jedynego wykonawcy.
5. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe o wartości poniżej 14.000 euro a dzielenie zamówienia na części.
6. Kryterium czasu wykonywania zamówień a dopuszczalność podziału zamówienia publicznego.
7. Zamówienia uznawane za odrębne i podlegające odrębnemu szacowaniu.
8. Uzasadnienie dla dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
9. Ustalanie wartości zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych ze środków własnych nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
10. Ustalanie wartości zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Ustalanie wartości zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.
12. Ustalanie wartości zamówienia w zamówieniach na roboty budowlane, z uwzględnieniem robót wykonywanych w wielu obiektach budowlanych, w tym samym i różnym czasie.
13. Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem art. 6a Pzp.
14. Ustalanie wartości zamówień na usługi szkoleniowe.
15. Wartość zamówienia a pojawienie się zamówień dodatkowych na usługi lub roboty budowlane albo robót dodatkowych nie spełniających przesłanek do uznania ich za zamówienia dodatkowe na roboty budowlane.
16. Zmiany zakresu lub wielkości zamówienia w trwającym postępowaniu a zakres dopuszczalnych zmian w już ustalonej wartości zamówienia.
17. Zmiany w wykluczeniu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.
18. Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu.
19. Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego. 
20. Zmiany w kwalifikacji wstępnej wykonawców w trybach przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oceny.

W szkoleniu wzięło udział 13-u przedstawicieli beneficjentów – pracowników merytorycznych, którzy w praktyce odpowiadają za stosowanie procedury zamówień publicznych w swoich instytucjach oraz 3 przedstawicieli WFOŚiGW w Szczecinie zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2013