c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 maj 2012
W dniach 28-29 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, odbyło się 2-u dniowe szkolenie pn” Prawo zamówień publicznych przy projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pan Józef Edmund Nowicki.
Tematyka szkolenia obejmowała :
1. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych
2. Zasady udzielania zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz umowach, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w dokumentach i wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
3. Dokumentację postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki przy wynagrodzeniu kosztorysowym i ryczałtowym.
4. Sporządzanie protokołu postępowania.
5. Omówienie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429) w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Badanie ofert. Wezwanie w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Poprawianie omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 Pzp. Żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Ocenę ofert  zgodnie z opisem sposobu oceny ofert.
8. Omówienie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania.
9. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.
10. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 Pzp.
11. Czynności wykonywane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Nieprawidłowości w dokumentacji postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
13. Nieprawidłowości w dokumentacji postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
 
W szkoleniu wzięło udział 24 przedstawicieli beneficjentów – pracowników merytorycznych, którzy w praktyce odpowiadają za stosowanie procedury zamówień publicznych w swoich instytucjach.

 


 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2013