c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 maj 2011
W dniu 11 maja 2011 r. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, odbyło się szkolenie pn” „Najczęściej popełniane błędy w procedurach udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem  zamówień dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz nieprawidłowości będące następstwem naruszeń ustawy - Prawo zamówień publicznych, które stanowią podstawę do wymierzenia korekty finansowej”. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. 
Tematyka szkolenia obejmowała :
1) naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych przy projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
2) zamówienia publiczne na roboty budowlane, z uwzględnieniem wykonywania zamówień publicznych realizowanych w ramach FIDIC,
3) naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, popełnione przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP wersja z 25 marca 2010 r.,
4) wyniki kontroli przeprowadzone w 2008 r. oraz 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
5) uchybienia i nieprawidłowości z zakresu zamówień publicznych, wykrywane przez służby audytu KE przedstawione m. in. w raportach z audytów Funduszu Spójności 2004 -2006 r.,
6) aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego,
7) odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 
W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli beneficjentów – pracowników merytorycznych, którzy w praktyce odpowiadają za stosowanie procedury zamówień publicznych w swoich instytucjach.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012