c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 grudzień 2009

W dniach 14-15 grudnia 2009r., w Hotelu Diva w Kołobrzegu. odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez WFOŚiGW w Szczecinie pt. „Realizacja projektów proekologicznych w aspekcie finansowania w ramach POIiŚ”. 

 Konferencja, adresowana była do przedstawicieli samorządów oraz instytucji, zainteresowanych realizowaniem inwestycji proekologicznych i była odpowiedzią na rosnące potrzeby  beneficjentów w tym zakresie. Program konferencji podzielono na część wstępną oraz cztery bloki tematyczne, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, ochrony atmosfery, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody. Wśród grona prelegentów znaleźli się miedzy innymi Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Aleksandra Malarz - Dyrektor Departamentu POIiŚ w Ministerstwie Środowiska, Michał Wojtczak - Senator RP, Michał Piskorz - Kierownik Zespołu Strategii i Analiz NFOŚiGW. Konferencja cieszyła sie bardzo dużym zainteresowaniem, zjawiło sie blisko 200 osób i mamy nadzieję, iż stan ten utrzyma sie, na przyszłych tego typu spotkaniach organizowanych przez WFOŚiGW.

 

Prezentacje prelegentów:

 

Dzien pierwszy - poniedziałek 14 grudnia

 

 1. S. Gawłowski Ministerstwo Środowiska - Rola Wojewódzkich Funduszy w finansowaniu zadań z obszaru ochrony środowiska w regionie w aspekcie POIiŚ.
 2. M. Wojtczak Senat RP - Zmiany Ustawy POŚ w aspekcie działalności WFOŚiGW.
 3. A. Malarz Ministerstwo Środowiska - Omówienie projektów realizowanych w ramach POIiŚ – aktualna sytuacja oraz harmonogram konkursowy.
 4. M.Piskorz NFOŚiGW - Kierunki działalności NFOŚiGW w 2010 roku.
 5. M. Trzeciak NFOŚiGW - Natura 2000 i OOŚ.
 6. J. Chrzanowski WFOŚiGW w Szczecinie - Inwentaryzacja stanu oraz ocena potrzeb woj. zachodniopomorskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 7. D. Brzozowski WFOŚiGW w Szczecinie - Podsumowanie wyników ostatniego naboru konkursowego ze wskazaniem beneficjentów i omówieniem zakresu rzeczowego oraz poziomu dofinansowania.
 8. K. Jacewicz WFOŚiGW w Szczecinie - Stopień zaangażowania i poziom realizacji projektów realizowanych w ramach I osi POIiŚ w regionie.
 9. J. Dawidziak GWIK Goleniów - Kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem projektu realizowanego w ramach dotacji POIiŚ.
 10. W. Miśko UG Karlino - Fazowanie projektu: "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" - POIiŚ.
 11. W. Olbryś KWP w Szczecinie- Współpraca KWP w Szczecinie z WFOŚiGW.
 12. A. Sobolewska WFOŚiGW w Szczecinie - Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych w ramach OZE ze środków krajowych oraz unijnych - POIiŚ.
 13. M.Piskorz NFOŚiGW - Termomodernizacja – podsumowanie konkursu w ramach POIiŚ
 14. M.Piskorz NFOŚiGW - Termomodernizacja - nowy program NFOŚiGW w oparciu o środki krajowe.
 15. A. Miluch, WIOŚ - Ocena jakości powietrza w woj. zachodniopomorskim.

 

Dzien drugi - wtorek 15 grudnia

 

 1. J.Sarnowski WFOŚiGW w Szczecinie - Konkurs azbestowy WFOŚiGW w Szczecinie - podsumowanie tegorocznych naborów, szczegóły konkursu w 2010 roku.
 2. A. Duszny, A. Meller-Kubica UM w Słupsku- Priorytet II POIiŚ, działanie 2.2.: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
 3. M. Piwczyńska WFOŚiGW w Szczecine - Priorytet II POIiŚ, działanie 2.2.: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
 4. B. Chochulski UM Szczecin - Spalarnia w Szczecinie – stopień zaawansowania realizacji projektu.
 5. A. Jakubowski, UM Koszalin - Spalarnia w Koszalinie – stopień zaawansowania realizacji projektu.
 6. I. Zarzycki "Azbest- Stop" - Start ogólnopolskiego konkursu "Usuwamy Azbest". (prezentacja ma zbyt duży rozmiar)
 7. T. Płowens ZZMiUW - Zakres i obszar inwestycji w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego realizowanych ze środków POIiŚ.
 8. M. Sobala NFOŚiGW - Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody - programy priorytetowe NFOŚiGW na rok 2010.
 9. R. Mackiewicz WFOŚiGW w Szczecinie - Przedstawienie założeń oraz procedury naboru wniosków w trybie konkursowym w 2010 r. w ramach działalności statutowej w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Szczecinie.
   

 

Zdjęcia z konferencji:

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012