c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 czerwiec 2009
W dniach 1-2 czerwca odbyła się kolejna już konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Funduszu pn. „Zaangażowanie środków unijnych w ramach POIiŚ w realizacji projektów proekologicznych w regionie”. W konferencji uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z  dostępnymi mechanizmami finansowania działań z zakresu ochrony środowiska w ramach środków krajowych i unijnych. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski oraz Aleksandra Malarz dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w MŚ przedstawili aktualny stan wdrażania Programu zarówno w kraju jak i w regionie. Gościliśmy również przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, którzy przekazali zebranym dane dotyczące alokacji środków, oraz harmonogramy konkursów w ramach poszczególnych osi POIiŚ. Nie zabrakło także  informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, stosowanych w trakcie realizacji projektów w tym zakresie.
 
Podczas konferencji przedstawiciele banków: BOŚ Bank S.A, DNB Nord oraz PKO BP, zadeklarowali współpracę w zakresie finansowania projektów związanych z ochroną środowiska. Potwierdzeniem jej rozpoczęcia jest list intencyjny, podpisany przez przedstawicieli przedmiotowych banków oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Jacka Chrzanowskiego.
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów.
 
 
 
 
 
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012