c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 luty 2015
13 lutego br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano kolejną umowę w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju" obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Połczyn-Zdrój. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie w ramach  umowy POIS.01.01.00-00-304/14-00 otrzymały dofinansowanie na kwotę 254 150,00 PLN, natomiast koszt całkowity zadania wynosi 367 770,00 PLN. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie –Zdroju jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r. ws. oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto rozbudowa i modernizacja oczyszczalni realizuje strategiczne cele zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, w tym poprawa stanu infrastruktury technicznej. Poprzez rozbudowę spełnione zostaną także założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, dotyczące poprawy stanu środowiska związanego z poprawą jakości wód, poprzez rozbudowę infrastruktury oczyszczania ścieków.
Zakres rzeczowy projektu przygotowawczego obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju", a także przygotowanie Studium Wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Uzyskanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej realizację zadań inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020, zaś zaplanowane w ramach projektu wydatki przyczynią się do realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 luty 2015