c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 listopad 2014Minister Środowiska,jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

  Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynosi 20 mln euro.Podana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminie konkursu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*;
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.
* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE,
UL. SOLSKIEGO 3
71-323 SZCZECIN

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.wfos.szczecin.pl
 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 listopad 2014