c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 wrzesień 2014
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

 
 
Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór
w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla inwestycji zakładanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 10 mln euro;
 
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów wynosi 5 mln euro;
 
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania odpadów wynosi 5 mln euro.
 
Podane kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
 
Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach konkursów.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów.
 
Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*; 
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.
* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 
24 listopada 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulaminy konkursów, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.wfos.szczecin.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 29 wrzesień 2014