c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 lipiec 2014
7 lipca 2014 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Spośród 129 wniosków, które wpłynęły do Instytucji Wdrażających w ramach naboru nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, 103 uzyskały pozytywny wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej I stopnia. Wartość całkowita wszystkich projektów umieszczonych na liście rankingowej to ponad 102 mln zł, zaś łączna wnioskowana kwota dofinansowania dla nich to ponad 71 mln zł, co stanowi 171,39% alokacji przewidzianej w konkursie.
 
 
Ze względu na poziom dostępnej alokacji w działaniu 1.1 POIiŚ, na podstawie zapisu pkt. 3 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zdecydował o zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. W konsekwencji, wszystkie projekty umieszczone na liście rankingowej uzyskały status podstawowy.

Ze względu na charakter konkursu XII (dotyczył on projektów na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej), złożone wnioski nie podlegają ocenie merytorycznej II stopnia prowadzonej przez Grupę Roboczą. Dlatego też umieszczenie na liście rankingowej jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danego projektu do dofinansowania w ramach POIiŚ.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 lipiec 2014