c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 lipiec 2014
Kolejne 5,3 mln z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie. Umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali dziś (10.07.2014 r.) Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie, Dawid Brzozowski i Radosław Mackiewicz oraz Adrian Guranowski - Prezes PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.
 
Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadanie to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski - etap II”, które realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kamień Pomorski”, którą tworzą miejscowości: Kamień Pomorski, Miłachowo oraz Grabowo.
Projekt stanowi II etap szerszego przedsięwzięcia obejmującego kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Kamień Pomorski poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych.
Dzięki temu projektowi zmaleje ilość zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi. Oznacza to także, że zlikwidowane zostanie zagrożenie epidemiologiczne, które pojawia się za sprawą rozkładu nieoczyszczonych ścieków.

Wartość całkowita projektu, który będzie realizowany w Kamieniu Pomorskim to ponad 5,3 miliony złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 2,6 mln zł.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy w Gminie Kamień Pomorski. Podstawowym celem inwestycji jest zmiana technologii oczyszczania ścieków umożliwiająca usuwanie związków azotu w ściekach oczyszczonych.

Zakres projektu obejmuje wybudowanie łącznie 3,39 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
budowę 2,55 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 2 przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Grabowo, budowę przepompowni ścieków oraz kolektora dopływowego do nowoprojektowanej przepompowni o dł. około 0,16 km oraz dwóch kolektorów tłocznych o dł. 0,34 km każdy w miejscowości Kamień Pomorski.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów:
  • usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez budowę sieci oraz ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków do odbiorników;
  • osiągnięcie standardów europejskich w zakresie ochrony środowiska;
  • zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie nowej kanalizacji sanitarnej i podłączeniu do niej budynków mieszkalnych;
  • poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby;
  • stworzenie podstaw do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji projektu;,
  • poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
W wyniku realizacji projektu planuje się podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 234 mieszkańców. Aglomeracja Kamień Pomorski osiągnie wskaźnik skanalizowania na poziomie 100%, co zagwarantuje wypełnienie zapisów Dyrektywy 91/271/EWG.
 
W konferencji wzięli udział:
- Dawid Brzozowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie
- Radosław Mackiewicz – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie
- Adrian Guranowski – Prezes PGK Sp. z o.o. Kamień Pomorski
- Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego

 
  

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 lipiec 2014