c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 lipiec 2014
W dniu 04.07.2014 roku została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Dobra pre-umowa na przygotowanie Projektu „Poprawa odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w gminie Dobra”.

Powyższe przedsięwzięcie jest umieszczone na Liście Projektów Indywidualnych. Dzięki czemu ocena przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej będzie przebiegała poza konkursowo, zgodnie z terminami wyznaczonymi w pre-umowie. Przyznanie dotacji uzależnione jest od pozytywnego wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wymaganych w programie.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Redlicy mającą na celu zwiększenie jej przepustowości, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami ścieków w Mierzynie, budowę rurociągu tłocznego oraz likwidację lokalnej oczyszczalni ścieków w Mierzynie niespełniającej wymagań Dyrektywy 91/271/EWG.
Planowany koszt całkowity Projektu szacowany jest na kwotę 32 232 951,30 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to 17 819 843,00 PLN.

Zgodnie z zapisami pre-umowy przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowano na grudzień 2014 roku, a zakończenie realizacji na grudzień 2015 rok.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 lipiec 2014