c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 maj 2014
W dniu 28.05.2014 na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne – Dokumenty – Prawo polskie opublikowana została najnowsza  wersja dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE".
 
Wprowadzone w dokumencie zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu do wydanej 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Obowiązujący obecnie na poziomie unijnym dokument w sposób istotny modyfikuje obowiązujące dotychczas wytyczne, wprowadzając m.in. szereg zmian uwzględniających dotychczasowe doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W polskim dokumencie uwzględniono również zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym. Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.

Tekst dokumentu dostępny pod linkiem :
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/7/Taryfikator_instrukcja_2014.pdf
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 czerwiec 2014