c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 marzec 2014 W XIII konkursie do Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowaProgramu Infrastruktura i Środowisko został wprowadzany dodatkowy typ projektów, które mogą zostać dofinansowane z Funduszu Spójności oraz przedłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie.
W regulaminie konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 został wprowadzony dodatkowy typ projektu, który może podlegać dofinansowaniu. Dlatego dotacja z Unii Europejskiej może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I.
W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowany został harmonogram XIII konkursu oraz ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Aktualny termin składania wniosków to 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (wydłużenie w stosunku do pierwotnego terminu o 7 dni). Miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci podane są w ogłoszeniu.
Link do ogłoszenia (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014): Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIII runda konkursowa
Przypominamy, że w ramach konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 do wykorzystania z Funduszu Spójności jest24 mln euro. Z tych środków może zostać sfinansowana także m.in. budowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów:
  • 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. RLM*,
  • 12 mln euro na projekty realizowanew aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM*.
O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 marzec 2014