c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 marzec 2014
Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).


Minister Środowiska,jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 
(konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014)

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5,00 mln euro.
 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)
 
Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r.
 
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 * Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 maj 2014