c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 styczeń 2014
W dniu 31 stycznia 2014r. zostaną ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska  jako Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dwa nabory w trybie konkursowym  wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa 1.1:


·  pierwszy nabór dotyczyć będzie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji dla  projektów inwestycyjnych (np. dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych warunkujących możliwość realizacji projektu inwestycyjnego - dokumentacji OOŚ, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, etc.). Realizacja rzeczowa tak przygotowanych projektów miałaby miejsce  w perspektywie 2014-2020.
 
·  drugi nabór dotyczyć będzie działań inwestycyjnych, których realizacja przebiegałaby jeszcze w perspektywie 2007-2013.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu zostaną opublikowane w dniu 31.01.2014r. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 marzec 2014