c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 grudzień 2013
W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Samorządy do końca tego roku mogą jeszcze sięgnąć po 150 mln euro w kolejnym konkursie na inwestycje wodno-ściekowe.
 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska podsumowały efekty obsługi największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) podczas konferencji prasowej w Kołobrzegu, która odbędzie się 9 grudnia 2013 r.
 
W Polsce, za unijne i krajowe środki z Funduszy wybudowano i zmodernizowano 48 oczyszczalni ścieków. Ich łączna przepustowość wynosi 850 tys. m3 na dobę. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w ramach POIiŚ wynosi ponad 9,5 mld zł, w tym wkład UE to blisko 5 mld zł. Wojewódzkie Fundusze zawarły łącznie 231 umów na zadania z gospodarki wodno-ściekowej  i odpadowej.

Zdaniem wielu ekspertów Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze swoim wieloletnim doświadczeniem warunkują skuteczną i efektywną obsługę zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dlaczego? Fundusze są blisko regionalnych beneficjentów, mają niskie koszty obsługi, doskonale przeszkoloną kadrę pracowników oraz możliwości szybkiego wspierania projektów tanimi pożyczkami ze środków krajowych.

Środki unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 to około 28 mld euro. To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki. Prawie 5 mld euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. Przypomnijmy, POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i trwa do grudnia 2013 r.  Jednak obsługa programu nie zakończy się w tym roku. Do końca tego roku trwa konkursowy nabór wniosków, ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne. Do wykorzystania na inwestycje zostało  150 mln euro.
 
A dodajmy, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to instytucje, które zajmują się m.in. obsługą wniosków składanych przez instytucje sięgające po unijne pieniądze. Dotyczy to projektów z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne, bo unijne dotacje są przekazywane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. I tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Bez tych  pieniędzy nie byłoby mowy o europejskich dotacjach.

WFOŚiGW posiadają duże doświadczenie w absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. Wspierały realizacje zadań z programów PHARE, SAPARD, ISPA,  ZPORR i Funduszu Spójności.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 grudzień 2013