c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 listopad 2013
We wtorek, 19 listopada 2013r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych.
Łącznie zrekultywowanych zostanie ponad 30 ha. Będzie to kosztować ponad 32 miliony złotych, z czego 27 milionów to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W obrębie każdego zrekultywowanego składowiska zostanie wybudowana ścieżka edukacyjna. Podpisana umowa realizowana będzie w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”  priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.

Prezes Funduszu Jacek Chrzanowski podpisał umowę z Waldemarem Miśko - Przewodniczącym Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska. Chodzi o ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na składowiskach zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów. Inwestycję prowadzić będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
 
W konferencji wzięli udział:
 
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
Waldemar Miśko - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzej Miluch – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Grzegorz Kubiak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Mariusz Adamski – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Prezentacja - Gospodarka odpadami i ochroma powierzchni ziemi
 


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 grudzień 2013