c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 sierpień 2013
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 02.09.2013r. – 31.10.2013r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3

  • Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.
  • Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3

  • Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3

  • W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie: nie dotyczy

  • Poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.
Więcej na temat konkursu na stronach NFOŚiGW
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 sierpień 2013