c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 maj 2013
W dniu 27 maja 2013r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
W ramach konkursu nr7/POIiŚ/2.1/03/2013do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynęły 2 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania ponad 50 mln złotych. Beneficjentami złożonych wniosków są: Celowy Związek Gmin  R-XXI oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W przypadku pozytywnych ocen złożonych wniosków, projekty poprzez rekultywację 29 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w II  osi priorytetowej PO IiŚ, działanie 2.1 tj. m.in.  likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z założeniami Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2013