c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 maj 2013

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
 
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120 mln euro;
 
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 20 mln euro;
 
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6 mln euro.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach konkursów.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów.
 
Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 * Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
UL. SOLSKIEGO 3
70-323 SZCZECIN
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa:
22 lipca 2013 r. o godz. 15.00
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl
 
Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 listopad 2014