c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 maj 2013
29 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument obowiązuje od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r.
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko regulują zasady postępowania z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach Programu na różnych etapach realizacji projektu.
Jednocześnie, wraz z wejściem w życie Wytycznych, zostają uchylone Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie MRR.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 maj 2013