c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 kwiecień 2013
W dniu 22 kwietnia 2013r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynęły 4 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania ponad 48 mln złotych.
Beneficjentami złożonych wniosków są Gmina Dobra, Gmina Nowogard, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. W przypadku pozytywnych ocen złożonych wniosków, projekty przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w I osi priorytetowej PO IiŚ, w tym do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 maj 2013