c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 kwiecień 2013
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej  rozważa możliwość  aplikowania o środki  na realizację inwestycji, które z uwagi na minimalną wartość projektu dotychczas nie mogły być objęte finansowaniem w ramach działania 2.2. POIiŚ. Instytucja Pośrednicząca analizuje możliwość obniżenia minimalnej wartości projektu z 20 mln zł na 10 mln zł. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie w terminie do 11 kwietnia br, potrzeb w zakresie inwestycji, które potencjalnie mogłyby podlegać finansowaniu w ramach tych środków.
W ramach wspomnianego działania przykładowo można realizować projekty:
1. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń  ropopochodnych  i chemicznych),
2. projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
3. modernizacja i budowa umocnień brzegowych
4. prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.
 
Beneficjentami, którzy mogą aplikować o środki w ramach działania 2.2 są:
1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
3. wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
4. urzędy morskie,
5. wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym
6. podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 kwiecień 2013