c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 marzec 2013
Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłasza główny nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 13 190 181 EUR, tj. 54 553 270 PLN.
 
Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z niżej wymienionych celów ogólnych:
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
3.  Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
4.  Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej2.
Projekty składane przez organizacje pozarządowe w ramach celu nr 4 tematycznie powinny być zgodne z jednym z celów 1 - 3.

Poziom dofinansowania projektu.
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85 % dla wnioskodawców Programu. Poziom dofinansowania wskazany przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym może zostać zmniejszony w wyniku oceny wniosku, w celu dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Więcej na stronie Ministerstwa Środowiska
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 kwiecień 2013