c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 luty 2013
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5,00 mln euro.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013 r.)
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z dnia 4 lutego 2013 r.)
 
Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r.
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
27 maja 2013 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 luty 2013