c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 luty 2013
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).
 
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120,00 mln euro.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu z dnia 4 lutego 2013 r.)
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu z dnia 4 lutego 2013 r.)
 
Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 luty 2013